magnify
Home Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu www.mundipharma.pl/

Definicje

 1. Właściciel: Mundipharma Sp. z o. o.
 2. Administrator: Mundipharma Sp. z o. o.
 3. Użytkownik: każda osoba odwiedzająca serwis www.mundipharma.pl/

Informacje ogólne

 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu www.mundipharma.pl/ zwanego dalej „Serwisem”, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń, co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 2. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Mundipharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000216566, NIP: 9512124224 zwana dalej „Właścicielem”.
 3. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników odwiedzających Serwis.
 5. Serwis www.mundipharma.pl/ ma charakter informacyjny.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia, Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu Serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 7. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w Serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Właścicielowi i Administratorowi serwisu. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego jest zabronione.

Informacje szczegółowe

 1. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny.
 2. Administrator zastrzega, że informacje podawane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji w nim zawartych mogą zostać podjęte dopiero po konsultacji z lekarzem. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte lub ich zaniechanie pod wpływem informacji w nim zawartych.
 3. Administrator nie bierze udziału i nie pośredniczy w świadczeniu usługi lekarza/gabinetu prezentowanego w Serwisie na rzecz chorego/pacjenta, w związku z tym wszelkie spory i nieporozumienia między pacjentem a lekarzem/gabinetem powinny zostać rozwiązane pomiędzy stronami świadczenia usług, bez angażowania Administratora w jakiekolwiek czynności prawne pomiędzy stronami, bądź w próbę pośredniczenia w rozwiązaniu konfliktu.
 4. Użytkownikowi zabrania się pobierania informacji prezentowanych w Serwisie w celu ich wtórnego wykorzystania. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w Serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Właścicielowi i Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź informacji do użytku własnego (niezwiązanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną) jest zabronione.
 5. Treści, które zawierają nazwy handlowe produktów powinny być drukowane wraz z charakterystyką produktu umieszczoną w Serwisie (CHPL). Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykopiowywanie fragmentów tekstu oraz ich używanie niezgodne z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 6. Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych,
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść,
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie,
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu,
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

Zasady korzystania z usługi „Newsletter” i jej zakres

 1. Rozpoczęcie korzystania z usługi „Newsletter” jest jednoznaczne z zamówieniem przez Państwa wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem usługi przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu. Udzielenie informacji o Państwa adresie elektronicznym nie zobowiązuje Właściciela lub Administratora do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
 2. Subskrypcja świadczona będzie na Państwa rzecz w nie dających się z góry określić czasookresach i uzależniona jest od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.
 3. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
  • wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie,
  • niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn od Właściciela serwisu lub Administratora serwisu niezależnych;
  • utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
  • działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz
  • inne okoliczności niezależne od Właściciela lub Administratora.
 4. Właściciel i/lub Administrator zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela / Administratora

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Zarówno Właściciel, jak i Administrator podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług.
 4. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 5. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Administratora nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 6. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
  • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 7. Zarówno Właściciel, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

Dane osobowe

 1. Wszystkie gromadzone dane udostępniane są przez Państwa dobrowolnie. Serwis nie wymaga podawania danych osobowych (nazwisk, adresu zamieszkania) w celu korzystania z jego usług.
 2. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
 3. Żądanie usunięcia przez Państwa danych osobowych bez których nie jest możliwym świadczenie usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z usług.
 4. W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub ze względu na właściwość usługi albo wynika z odrębnych ustaw.
 5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
  • kodowanie bazy danych osobowych,
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz usług, mogą być składane na adres elektroniczny: biuro@mundipharma.pl w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

 1. Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. „Prawo farmaceutyczne” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Ochrona prywatności

 1. Właściciel lub Administrator przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Informacje o cookies (ciasteczkach)

 1. Serwis używa cookies w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem oraz dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu.
 2. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez strony, serwisy i portale internetowe. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie Wolnej encyklopedii.
 3. Przez korzystanie z Serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostępne na poniższych stronach:

Prawo autorskie

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, a wszystkie osoby z niego korzystające zobowiązane są do respektowania postanowień Regulaminu. W przypadku braku takiej zgody należy natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego publikacji w Serwisie
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronach Serwisu.