magnify
Home Ochrona danych osobowych

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Mundipharma bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych, ich poufności i bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie ochrony danych w Europie. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcielibyśmy poinformować, które dane osobowe przetwarzamy, do czego je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Pani/Panu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPE, (EU) 2016/679).

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby, np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy lub numer telefonu. Przetwarzamy te dane wyłącznie zgodnie z obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Zasadniczo gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy towarzyszy temu słuszny cel biznesowy lub stoi za tym obowiązek prawny, a także wtedy gdy zebranie danych leży w ogólnym interesie publicznym lub przetwarzanie danych, głównie medycznych, ma na celu ochronę osoby, której to dotyczy.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich danych osobowych zbieranych w świecie rzeczywistym oraz świecie wirtualnym, również przy użyciu narzędzi do komunikacji, takich jak strony internetowe (pliki cookie, adres IP, formularze kontaktowe), e-mail i innych, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Informacje o Państwa prawach

Użytkownik ma zawsze prawo do żądania informacji dotyczących tego, jakie dane są przez nas przetwarzane (w szczególności Art. 15 GDPR), prawa do poprawienia lub usunięcia danych (w szczególności Art. 16 GDPR), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w szczególności art. 18 GDPR), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w szczególności art. 21 GDPR) oraz przenoszenia danych (w szczególności patrz Art. 20 GDPR). Ponadto w dowolnym momencie ma prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w przyszłości. Aby to zrobić, proszę skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem biuro@mundipharma.pl

Jeśli nastąpi naruszenie Pani/Pana prawa do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, maja Państwo prawo złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie) lub innego organu nadzorującego ochronę danych w Unii Europejskiej, w szczególności w Państwa miejscu zamieszkania lub pracy.

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w celach marketingowych, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo na to zgodę.

Zapytania osób nieletnich dotyczące danych osobowych można uzyskać wyłącznie za zgodą ich opiekuna.

Jeśli życzą sobie Państwo aby obecność i korzystanie z naszej witryny były anonimowo analizowane za pomocą plików cookie, można tak skonfigurować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o umieszczeniu pliku cookie.

Informacje o przetwarzaniu danych

Mundipharma przetwarza dane osobowe w systemach lokalnych i globalnych.

Mundipharma przetwarza następujące dane osobowe pracowników służby zdrowia: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, branża, nazwa firmy, dane kontaktowe (telefon, faks, adres pocztowy, adres e-mail), dane dotyczące poprzednich kontaktów biznesowych z Mundipharma. Ponadto, w przypadku partnerów kontraktowych, Mundipharma przetwarza również, na przykład, numer ubezpieczenia społecznego i informacje bankowe do zarządzania umowami i ze względów podatkowych. Przetwarzanie danych członków stowarzyszeń zawodowych jest prowadzone w celu określenia grupy docelowej, zarządzania umową, dokumentacji współpracy, informacji i doradztwa, wsparcia i dalszego szkolenia w kontekście naukowym i dokumentacji komunikacji.

Dane osobowe dostawców i partnerów współpracujących, takie jak nazwa, tytuł, stanowisko, branża, nazwa firmy, dane kontaktowe (telefon, faks, adres pocztowy, adres e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji umów i do celów prawnych wynikajacych z postanowień umów.

Dane osobowe kandydatów do pracy, takie jak CV i listy motywacyjne, będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy z przyczyn prawnych, bez występowania o odrębną zgodę.

Zasadniczo żadne z Państwa danych osobowych nie są ujawniane w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej. Pewne dane są przechowywane na naszych serwerach ze względów bezpieczeństwa, np. nazwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której użytkownik nas odwiedza, odwiedzane witryny, pliki cookie i adres IP użytkownika. Te dane mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji, ale nie prowadzimy ocen w tym celu i nie identyfikujemy użytkowników. Dane mogą być oceniane do celów statystycznych; indywidualni użytkownicy pozostają jednak anonimowi.

Bezpieczeństwo i poufność

Ochrona danych osobowych jest ważna dla Mundipharmy. Aby to zapewnić, stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, manipulacją, nieautoryzowanym dostępem, publikacją, zmianami lub zniszczeniem, na przykład poprzez ograniczenie dostępu do systemów, dostarczanie plików z hasłami, przechowywanie papierowych dokumentów zamykanych kontenerach, a także przy użyciu standardowych „zapór ogniowych”.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem strony internetowej będą przesyłane, przechowywane i zabezpieczane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL) w postaci zaszyfrowanej.

Powiadomienie o działaniach niepożądanych

W przypadku powiadomienia nas o działaniach niepożądanych leków (tzw. skutkach ubocznych), wszystkie dane pochodzące z tych powiadomień, w tym także treść i autor, muszą być przechowywane z przyczyn prawnych. Przesyłając powiadomienie, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione przez Mundipharma ani udostępnione stronom trzecim bez odpowiedniego upoważnienia, tj. w szczególności nie bez Państwa wiedzy i zgody. Dane osobowe zostaną przekazane przez nas stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji stosowanej usługi, np. oceny przyjazności naszej strony internetowej dla użytkowników lub wsparcia technicznego. Nasi usługodawcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR.
Współpracujemy tylko z usługodawcami, którzy oferują wystarczające gwarancje, że podjęli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony praw właścicieli danych.
Jeżeli przesyłanie danych odbywa się za granicą, Mundipharma zapewni, że importer danych jest zobowiązany do wdrożenia oczekiwanego poziomu ochrony danych.
Ponadto, Mundipharma może być prawnie zobowiązana do upublicznienia Państwa danych, jeśli akt ten jest niezbędny do egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych przed organem.

Aby uzyskać więcej informacji lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@mundipharma.pl

Czas przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak to konieczne dla realizacji celów, dla których zebraliśmy dane lub na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, o ile nie istnieje inne zobowiązanie prawne, stanowiące inaczej. W tym kontekście należy zauważyć, że z powodów podatkowych wszelkie umowy i inne dokumenty regulujące transakcje biznesowe, zasadniczo należy przechowywać przez okres 6 lat.

Linki do innych witryn internetowych

Zasady ochrony danych wyjaśnione powyżej dotyczą wyłącznie strony internetowej www.mundipharma.pl i innych stron internetowych firm z grupy Mundipharma, z wyłączeniem witryn internetowych stron trzecich.

Strony Mundipharmy zawierają linki do różnych stron internetowych, które mogą zaoferować odwiedzającym przydatne informacje. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania do tych witryn i zalecamy skontaktowanie się z nimi bezpośrednio w sprawie obowiązujących na tych witrynach wytycznych w zakresie ochrony danych.

Kontakt

W przypadku pytań, wniosków lub skarg dotyczących przetwarzania danych można skontaktuj się z nami pod adresem biuro@mundipharma.pl
Mundipharma Polska Sp. z o. o.,
ul. J. Kochanowskiego 45a
01-864 Warszawa,
KRS: 0000216566
NIP: 951-212-42-24
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji podanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych bez uprzedniego powiadomienia w celu dostosowania zmian do ram prawnych lub obowiązującego orzecznictwa. Niniejsza opublikowana wersja jest wersją aktualną.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z plikami cookie

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, automatycznie zbieramy dane za pomocą plików cookie.

W każdym przypadku gdy strona internetowa umożliwia opcję wprowadzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), wprowadzenie danych odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie są przekazywane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do określonych celów. Nie ma obowiązku przekazywania tych danych. Zgoda, która została nam udzielona, może zostać w dowolnym momencie odwołana bez podania przyczyny.

Czym są pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki, które można zapisać na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Używamy cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Większość plików cookie na tej stronie to tak zwane pliki cookie sesji. Są usuwane automatycznie po opuszczeniu naszej witryny. Z drugiej strony stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym, dopóki Państwo ich nie usuną. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas ponownych wizyt.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, używane są tylko te pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, aby nasza strona działała prawidłowo. W każdym przypadku, gdybyśmy używali plików cookie do przetwarzania danych osobowych, wystąpimy o Państwa zgodę.

Możesz wyłączyć pliki cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto możesz usunąć pliki cookie, które zostały już umieszczone w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki. Jest to możliwe we wszystkich zwykłych przeglądarkach. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że opcja plików cookie zostanie wyłączona lub usuną Państwo pliki cookie ze swojego urządzenia, niektóre funkcje tej strony mogą nie być w pełni dostępne.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera dane, które przeglądarka użytkownika przekazuje automatycznie. Obejmują one:

  • typ i wersję przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwę hosta komputera wysyłającego żądanie
  • czas żądania serwera

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób oraz nie będą łączone i porównywane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych sygnałach nielegalnego użycia.