magnify
Home Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej pracowników Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Wprowadzenie
Sposób, w jaki prowadzimy działalność gospodarczą, zarówno jako pojedyncze osoby
jak i organizacje, jest kluczem do długotrwałego sukcesu. Najważniejszym w utrzymaniu
i poprawie naszej reputacji jest uczciwość i wiarygodność we wszystkich podejmowanych
działaniach, co stanowi wspólną wartość wszystkich naszych spółek powiązanych. Działanie
takie jest kamieniem węgielnym długoterminowego sukcesu i jest istotnym elementem
w budowie i utrzymaniu zaufania i dobrych relacji biznesowych, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz firmy.
Bez wątpienia zawsze musimy przestrzegać wszelkich wymogów prawnych obowiązujących
w krajach, w których prowadzona jest działalność. Jednakże w tym co robimy powinniśmy
również dążyć do wspierania wewnętrznych zasad i poprawy kultury środowiska,
w którym działamy. Nasza reputacja biznesowa ulega poprawie lub pogorszeniu wskutek
indywidualnych decyzji i działań podejmowanych przez każdą osobę we wszystkich spółkach
powiązanych w ramach naszej organizacji i dlatego istotne jest, zarówno z indywidualnego
jak i wspólnego punktu widzenia, abyśmy rozumieli wymogi stawiane przed nami w celu
osiągnięcia najwyższych możliwych standardów etyki zawodowej.
Jedynie przestrzegając poniższych zasad możemy liczyć na osiągnięcie sukcesu
w przyszłości.
Każdy z nas powinien być świadomy możliwego wpływu podejmowanych decyzji i działań
na inne osoby oraz na reputację organizacji, w ramach której pracujemy. Niniejszy
dokument zawiera podstawowe wytyczne dla nas wszystkich. Szczegółowe kryjące się
za tymi zasadami informacje można znaleźć w bardziej kompleksowych dokumentach.
Poniższe wytyczne są wdrażane i realizowane w naszym środowisku na wiele różnych
sposobów, w tym poprzez warsztaty motywacyjne i szkoleniowe.
Zachęcam, aby wszyscy aktywnie zapoznali się z wytycznymi określonymi w niniejszym
dokumencie i dołożyli starań w celu kierowania się nimi we wszystkich podejmowanych
działaniach.
Dyrektor Generalny
Mundipharma Polska Sp. z o.o.
Maciej Olszko
Spis treści
WPROWADZENIE 3
A) OGÓLNE INTENCJE 4
B) STANDARDY ETYKI ZAWODOWEJ
ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 5
1. Działalność 5
2. Konflikt interesów 6
3. Własność intelektualna i informacje stanowiące własność Spółki 7
4. Polityka w zakresie zatrudnienia 8
5. Zasady dotyczące komunikacji komputerowej i elektronicznej 8
C) ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA
LUB ZASAD POLITYKI 9
1. Zasady ogólne 9
2. Procedura zgłaszania 9
3. Postępowanie wyjaśniające 10
D) INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW
O KODEKSIE ETYKI ZAWODOWEJ 10
E) ZAŁĄCZNIK: LOKALNE INSTRUKCJE I REGULAMINY 11
a) Ogólne intencje
Zachowanie i działania podejmowane zarówno przez pojedyncze osoby jak i Spółkę
jako całość muszą być zawsze zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym
Spółka prowadzi działalność oraz zawsze etyczne. Standardy prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wskazane w niniejszym dokumencie zasady etyki mają zastosowanie
do wszystkich naszych pracowników. Poszczególnym osobom będą przekazywane
wyjaśnienia co fakt ten oznacza w praktyce i jak należy obowiązek ten spełniać.
W niektórych przypadkach Kodeks nakłada wymogi surowsze niż wymogi nakładane
na mocy obowiązującego prawa.
W związku z powyższym, naszym zadeklarowanym celem jest, aby Spółka była uznana
za mającą pozytywny wpływ na wszystkie obszary, których nasza działalność dotyczy, bez
względu na to czy są to, na przykład, centralne lub naczelne organy administracyjne, nasi
usługodawcy, usługobiorcy lub pacjenci, którzy korzystają z naszych produktów.
Niniejszy dokument określa najistotniejsze deklaracje w zakresie naszej działalności
gospodarczej, podczas gdy szczegóły dotyczące tych zasad zawarte są w regulaminach oraz
Standardowych Procedurach Działalności Spółki stanowiących Załącznik do niniejszego
dokumentu.
Spółka oczekuje od każdego ze swoich pracowników, osób zaangażowanych
w jej działalność oraz partnerów biznesowych, iż będą stosowali się do zasad określonych
w niniejszym dokumencie.
b) Standardy etyki zawodowej oraz
prowadzenia działalności
1. Działalność
1.1 Uczciwość i rzetelność
W relacjach z innymi osobami, działając zarówno indywidualnie lub jako organizacja,
dążymy do zapewnienia, iż relacje takie będą podejmowane w sposób uczciwy, bez zamiaru
wprowadzenia drugiej strony w błąd lub dezinformowania jej.
Jeżeli jesteś zaangażowany, nawet pośrednio, w sprzedaż produktów Spółki, powinieneś
położyć nacisk na ich skuteczność, bezpieczeństwo, koszt i działanie w sposób uczciwy
i rzetelny. Promocja naszych produktów powinna zawsze pozostawać w zgodzie
z obowiązującymi przepisami w zakresie reklamy oraz z wewnętrznymi procedurami
akceptacyjnymi. Niedopuszczalne jest składanie nieprawdziwych, wyolbrzymionych
lub krytycznych oświadczeń dotyczących produktów lub usług konkurencji. Wszelkie
oświadczenia o działaniu produktów lub usług konkurencji podlegają uprzedniej weryfikacji
i zatwierdzeniu.
1.2 Jakość i bezpieczeństwo produktów
Jako Spółka mamy obowiązek produkować, dystrybuować i sprzedawać produkty
farmaceutyczne, które spełniają najwyższe standardy w zakresie ich opracowania,
specyfikacji produkcyjnej oraz bezpieczeństwa dla pacjenta. Naszym obowiązkiem
jest ścisłe stosowanie się do wszystkich wymogów prawnych nakładanych przez kompetentne
organy w naszym kraju i w innych krajach, do których nasze produkty są eksportowane,
a także do wszystkich mających zastosowanie standardów produkcyjnych, klinicznych,
laboratoryjnych oraz marketingowych.
1.3 Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
Obowiązkiem Spółki jest prowadzić działalność i zarządzać swoimi produktami w sposób
chroniący środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo jej pracowników, klientów oraz innych
osób. Aby osiągnąć powyższy cel dokładamy wszelkich starań, aby stosowne regulacje były
przestrzegane.
1.4 Przestrzeganie przepisów
Jako Spółka mamy obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów.
Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania wszelkich niepożądanych działań danego leku
w sposób terminowy i rzetelny. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do wypełniania
tego obowiązku.
4 5
1.5 Rzetelna i kompletna dokumentacja
W celu zapewnienia, iż przestrzegane są najwyższe standardy etyczne oraz że nie następuje
żadne naruszenie prawa jesteśmy zobowiązani, zarówno wspólnie jak i indywidualnie,
prowadzić rzetelną dokumentację biznesową. Wszystkie transakcje należy rzetelnie
rejestrować w sposób kompletny i terminowy oraz przechowywać zgodnie z obowiązującymi
Standardowymi Procedurami Działalności Spółki.
1.6 Postępowanie etyczne
Jako organizacja jesteśmy zobowiązani do działania w sposób etyczny. Odpowiednio,
każda osoba, w czasie zatrudnienia w Spółce, jest zobowiązana utrzymywać najwyższy
stopień profesjonalizmu i etycznego zachowania w relacjach i współpracy z innymi osobami.
Obowiązkiem każdego pracownika jest zapewnienie, iż podejmowane są odpowiednie kroki
w celu rozwijania i utrzymania reputacji Spółki jako przestrzegającej zasad etyki.
1.7 Ochrona konkurencji i przepisy antymonopolowe
Celem przepisów w zakresie ochrony konkurencji oraz antymonopolowych jest ochrona
wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy te zakazują nakładania
?ograniczeń obrotu?, przez co rozumie się szczególne zachowania dotyczące konkurencji,
klientów oraz dostawców na danym rynku. Celem tych przepisów jest zapewnienie
konkurencyjności i wydajności rynków towarów i usług. Przepisy te zakazują zawierania
jakichkolwiek antykonkurencyjnych porozumień, takich jak porozumienia w zakresie
ustalania cen oraz podejmowania innych ?drapieżnych? działań mających na celu
wyeliminowanie konkurencji. Spółka ma obowiązek stosować się do tych przepisów.
Naruszenie przepisów antymonopolowych jest często traktowane jako przestępstwo,
którego konsekwencją mogą być wyroki skazujące zarówno dla spółek jak i pojedynczych
osób.
1.8 Substancje kontrolowane
Pracownicy Spółki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania i stosowania wszelkich
procedur dotyczących obchodzenia się z substancjami kontrolowanymi oraz
ich przechowywania. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszać przypadki lub
podejrzenia nieodpowiedniego obchodzenia się z substancjami kontrolowanymi, ich utratę
lub nieodpowiednie zastosowanie.
2. Konflikt interesów
2.1 Przyjmowanie prezentów, ofert rozrywki i innych korzyści
Spółka traktuje uczciwie i bezstronnie wszystkie osoby i organizacje, z którymi nawiązała
relacje biznesowe. Relacje takie są nawiązywane wyłącznie z uwagi na ich treść
merytoryczną i w najlepszym interesie Spółki, bez uwzględniania jakichkolwiek aspektów
?pozabiznesowych?.
Przyjmowanie prezentów, ofert rozrywki, upominków, osobistych rabatów, pożyczek oraz
podobnych korzyści może mieć wpływ lub wzbudzić wątpliwości co do bezstronności
osoby otrzymującej i może stanowić naruszenie prawa. W związku z powyższym, żaden
z pracowników nie powinien oferować, zachęcać do oferowania ani przyjmować
żadnych prezentów, ofert rozrywki lub innych korzyści osobistych, które mogłyby zostać
z uzasadnieniem uznane za mające wpływ, nawet pośrednio, na jakąkolwiek transakcję
biznesową.
Nie należy składać ani przyjmować ofert rozrywki, jeżeli nie mieszczą się one w granicach
powszechnie przyjętych standardów gościnności. Prezenty, które nie spełniają powyższego
kryterium należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami pkt. C niniejszego Kodeksu.
W odpowiednich przypadkach ustawa z dnia 6 września 2001 – Prawo Farmaceutyczne
(tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) określa wymogi w zakresie
prezentów i gościnności dotyczących przedstawicieli zawodów medycznych.
2.2 Zatrudnienie zewnętrzne i konflikt interesów
Każdy pracownik, w godzinach pracy, jest zobowiązany w pełni poświęcać swój czas
i uwagę sprawą Spółki. Zabronione jest zaangażowanie się w inną pracę, zatrudnienie lub
działalność, która może pozostawać w konflikcie, w jakikolwiek sposób, z działalnością
Spółki, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Spółki.
Podobnie, należy zawsze unikać jakichkolwiek udziałów, inwestycji lub powiązań, które
mogą być uznane za kłócące się z niezależnym osądem pozostającym w najlepszym
interesie Spółki, tj., na przykład, posiadanie znaczącego udziału w firmach, z którymi Spółka
prowadzi interesy lub dąży do prowadzenia interesów.
2.3 Poufność informacji
Każdy pracownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia
i ochrony informacji poufnych Spółki. Na tej samej zasadzie, pracownicy, współpracownicy
i konsultanci Spółki nie powinni przyjmować od innych osób informacji lub materiałów,
które zawierają tajemnice handlowe konkurencji, jeżeli udzielenie lub przekazanie takich
informacji następuje bez zgody ich właściciela.
3. Własność intelektualna i informacje stanowiące własność
Spółki
Termin ?własność intelektualna? obejmuje prawa autorskie, znaki towarowe, patenty oraz
tajemnice handlowe. Zachowanie w poufności własności intelektualnej Spółki jest kluczem
do sukcesu prowadzonej przez nią działalności. Obowiązek ten winien być bezwzględnie
przestrzegany.
6 7
Jakiekolwiek naruszenie praw patentowych, bezprawne używa znaków towarowych lub
tajemnic handlowych bez zezwolenia może Spółkę na poważną odpowiedzialność, a nawet
na wszczęcie postępowania karnego. W związku z powyższym, nie należy wykorzystywać
jakiejkolwiek własności intelektualnej, która nie należy do Spółki, bez uprzedniego ustalenia
czy uzyskane zostało stosowne pozwolenie.
4. Polityka w zakresie zatrudnienia
4.1 Relacje pracownicze
Obowiązkiem Spółki jest zapewnienie środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy
są traktowani z szacunkiem. Każdy pracownik ma prawo pracować w atmosferze
profesjonalnej, która promuje równe możliwości i zakazuje wszelkich praktyk
dyskryminujących. W związku z powyższym, Spółka oczekuje, iż wszelkie relacje
interpersonalne w miejscu pracy będą miały charakter zawodowy i będą wolne od wszelkich
uprzedzeń oraz znamion wykorzystywania.
4.2 Wybór pracowników i ich rozwój
Celem Spółki jest zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz
kierowanie ich rozwojem w ramach organizacji w sposób najkorzystniejszy dla obu stron.
Działania te będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi
regulaminami Spółki.
4.3 BHP
Obowiązkiem Spółki jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy dla
każdego pracownika. Pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wszystkich
obowiązujących w Spółce instrukcji i procedur dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto
każdy pracownik jest zobowiązany do działania w sposób zgodny z przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Zasady dotyczące komunikacji komputerowej i elektronicznej
Spółka opracowała stosowne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji, korzystania
z poczty elektronicznej oraz powiązanych systemów, Internetu, elektronicznych rejestrów
i podpisów, rozmów prywatnych, poczty oraz korzystania z poczty głosowej.
Informacje przechowywane w systemach Spółki są własnością Spółki. Materiały prywatne
przechowywane w systemach Spółki nie są objęte zasadą prywatności.
c) Zgłaszanie naruszeń prawa lub
zasad polityki
1. Zasady ogólne
W ramach zobowiązania do prowadzenia działalności zgodnej z zasadami etyki i przepisami
prawa Spółka oczekuje od wszystkich swoich pracowników zgłaszania wszelkich informacji
o możliwych naruszeniach prawa lub zasad postępowania przez jakiegokolwiek pracownika
lub przedstawiciela Spółki. Pracownik jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać informacje
dotyczące tożsamości lub stanowiska osoby podejrzanej o naruszenie.
Spółka będzie traktowała przekazane informacje jako poufne, w zakresie w jakim
zachowanie poufności umożliwia odpowiednią ocenę oraz zbadanie danej sprawy.
Spółka będzie dążyła do zapewnienia, iż przeciwko osobie przekazującej takie informacje
nie zostaną podjęte żadne działania odwetowe, wskutek dokonania zgłoszenia w dobrej
wierze.
Wszelkiego rodzaju działania odwetowe przeciwko osobie, która, działając w dobrej wierze,
zgłosiła fakt naruszenia niniejszych zasad lub przepisów prawa lub przeciwko osobie, która
udziela pomocy w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym zgłoszonego
naruszenia, będą uważane za stanowiące, same w sobie, naruszenie niniejszych zasad
polityki. Spółka nie będzie tolerowała takich działań i zobowiązuje swoich pracowników
do natychmiastowego ich zgłoszenia. Działania takie będą karane zgodnie z Procedurami
Dyscyplinarnymi obowiązującymi w Spółce.
Spółka stanowczo zachęca do zgłaszania każdego przypadku znanego pracownikowi
popełnienia przestępstwa przez osobę ze Spółki.
2. Procedura zgłaszania
Zasady zgłaszania i przekazywania informacji zostały określone w ramach struktury
organizacyjnej Spółki oraz na mocy odpowiednich Standardowych Procedur Działalności
Spółki. Jednakże pracownik może dokonać zgłoszenia lub przekazać informacje swojemu
Dyrektorowi Generalnemu, Dyrektorowi ds. Personalnych lub Dyrektorowi Działu Prawnego,
jeżeli uzna to za stosowne. Najważniejszym jest aby zgłoszenie naruszenia zostało
dokonane.
3. Postępowanie wyjaśniające
Zgłoszenia dotyczące ewentualnych działań niezgodnych z prawem będą niezwłocznie,
szczegółowo i bezstronnie badane pod nadzorem Działu Prawnego. Postępowanie
wyjaśniające może obejmować przesłuchanie zaangażowanych osób oraz, jeżeli będzie
to konieczne, osób, które mogły być świadkami zarzucanego naruszenia lub mogą być
w posiadaniu innych ważnych informacji. Spółka oczekuje, iż każdy pracownik będzie
współpracował w zakresie postępowania wyjaśniającego.
d) Informowanie pracowników
o kodeksie etyki zawodowej
Spółka terminowo zapewni przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia w zakresie zasad
i postanowień niniejszego Kodeksu Etyki Zawodowej.
Osoby na stanowiskach kierowniczych są odpowiedzialne, indywidualnie i wspólnie, za
prowadzenie działalności Spółki w sposób zgodny z zasadami etyki oraz przepisami prawa.
Osoby te są zobowiązane do zapewnienia, iż stosowne standardy będą przestrzegane
w obszarach, za które są one odpowiedzialne oraz do podjęcia odpowiednich kroków
w odmiennym przypadku.
Ponadto, każdy jest osobiście zobowiązany do stosowania się do powyższych zasad
i zwrócenia się o wyjaśnienia w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości.
e) Załącznik: lokalne instrukcje
i regulaminy
W celu pełnego zrozumienia szczegółowych zasad związanych z postanowieniami
niniejszego Kodeksu Etyki Zawodowej, należy odnieść się do następujących dokumentów:
? Umowa o pracę
? Regulamin Pracy
? Regulamin Spółki
? Regulamin Wydatków Służbowych
? Prawo Farmaceutyczne
? inne regulacje które mogą być okresowo wprowadzane przez Spółkę

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła

Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców dlatego zainicjowaliśmy projekt wspierający pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

 Możesz na ten temat dowiedzieć się więcej na stronie badania.

 

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła
Zachęcamy naszych pracowników do nieszablonowego myślenia, a nasza kultura oparta na otwartości, docenianiu wartości ciągłego uczenia się i poszukiwania synergii w działaniach sprawia, że ​​Mundipharma jest wspaniałym miejscem do pracy.